Researchers found dental caries causing delayed permanent teeth development

dental development and caries

Dr Brunilda Dhamo, corresponding author of the study on dental caries effect on dental development in children and adolescents
Dr Brunilda Dhamo, corresponding author of the study on dental caries effect on dental development in children and adolescents

Tooth decay or caries affects teeth in a destructive way due to bacterial activity. The increase of the prevalence of dental caries is the result of a diet, poor in nutrients and rich in sugar. Adding also adverse oral hygiene, dental caries becomes the most common disease among children worldwide.

In the developed countries where preventive measurements have been implemented properly, the prevalence of caries has decreased to the level of one affected tooth. However, in the countries located in the Balkan peninsula the situation is not that promising.

We raised the question whether the considerable prevalence of caries among Albanian children and adolescents affects the timing of dental development. We found that the higher the prevalence of caries in the deciduous teeth, the higher the delay in development of permanent teeth. Specifically, more deciduous teeth with untreated caries were present, more delayed development of the permanent teeth was shown.

These findings suggest the implementation of new strategies to increase the awareness on the consequences of tooth decay. The increased awareness of early detection and treatment of carious deciduous teeth would be important steps taken by dental professionals to prevent the delayed development of permanent dentition in the future.

Albanian language summary

A ndikon kariesi në zhvillimin e dhëmbëve të fëmijëve dhe adoleshentëve?

Prishja e dhëmbëve ose kariesi shkatërron indet e forta të dhëmbëve, si rezultat i aktivitetit të lartë të mikrobeve të pranishme në gojë. Prania e lartë e kariesit vjen si rezultat i ushqimeve me përmbajtje të ulët të vlerave ushqimore dhe përmbajtje të lartë të sheqerit. Duke shtuar dhe një pakujdesi në higjenën e gojës, kariesi merr përmasat e sëmundjes më të shpeshtë te fëmijët dhe adoleshentët në gjithë botën.

Në vendet e zhvilluara, masat parandaluese zbatohen me përpikmëri, ndaj kariesi, e shumta, prek mesatarisht vetëm një dhëmb të vetëm. Kurse në vendet e Ballkanit, situata nuk është kaq premtuese.

Në studimin tonë në ngritëm pyetjen nëse kariesi te fëmijët dhe adoleshentët shqiptarë sjell ndryshime në kohën e zhvillimit të dhëmbëve. Rezultatet tona treguan se sa më e lartë të jetë vlera e kariesit në dhëmbët e qumshtit, aq më vonë do të zhvillohen dhëmbët e përhershëm. Më konkretisht, sa më shumë dhëmbë qumshti të prishur dhe të patrajtuar, aq më me vonesë përfundon zhvillimi i dhëmbëve të përhershëm.

Këto gjetje kërkojnë ngritjen dhe zbatimin e strategjive të reja parandaluese për të rritur ndërgjegjësimin mbi pasojat e prishjës së dhëmbëve. Rritja e vëmendjes dhe kujdesit  në diagnostikimin e hershëm të kariesit dhe në trajtimin e domosdoshëm të dhëmbëve të qumshtit janë masa të rëndësishme që duhen shqyrtuar nga profesionistët e shëndetit oral për të parandaluar vonesën e zhvillimit të dhëmbëve të përhershëm në të ardhmen.

Reference

Brunilda Dhamo, Besiana Elezi, Lea Kragt, Eppo B Wolvius, and Edwin M Ongkosuwito. Does dental caries affect dental development in children and adolescents? Bosn J Basic Med Sci. 2018 May; 18(2): 198–205. doi: 10.17305/bjbms.2018.2400.

Be the first to comment

Leave a Reply