Authors found ankylosing spondylitis to have distinctive onset symptoms and disease outcomes

Prof.Dr.Şenol KOBAK, corresponding author of the study on demographic, clinical, and laboratory features of Turkish patients with late onset ankylosing spondylitis

Geriatric rheumatology is a field of science examining the rheumatic diseases affecting the older age groups. Physiological and immune system changes seen in the geriatric population may be the cause of frequent and different presentations of inflammatory rheumatologic diseases in this age.

However, in the recent years, rheumatologic diseases have shown some differences in various age groups. The authors noticed that these diseases, which mostly affect the young population, might be reported in a large number in the older age groups.

Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease characterized by involvement of primarily axial, but also peripheral joints. The disease may affect all ages and genders, most commonly young man aged 25-45.

Recent studies investigate AS in older age groups. While late onset AS (LOAS) is still being discussed in the literature, it is generally accepted as a disease beginning after age of 50. Compared to early onset AS (EOAS), it was found that LOAS had different characteristics.

In this study, the authors aimed at comparing and evaluating the demographic, clinical, and laboratory features of patients with late-onset and early-onset AS. The study included 339 patients who have been diagnosed with AS, as well as patients whose initial symptoms were observed after the age of 50 were accepted as late onset AS. The results showed that 27 (7.9%) patients were diagnosed with late onset AS. The delay in the diagnosis was 5.8 years for early onset AS, while it was 3.8 years for late onset AS. Higher levels of acute-phase reactants and more methotrexate (MTX) usage were detected in the early-onset AS patients compared to the late-onset AS ones.

The results showed that early and late-onset AS patients may present with different clinical, genetic, and laboratory features. Late onset AS patients are characterized with lower human leukocyte antigen-B27 sequence, less inflammatory sign, delayed diagnosis, and less MTX and anti-tumor necrosis factor alpha drug usage.

Turkish language summary

Geriatrik romatoloji, ileri yaş gruplarını etkileyen romatizma hastalıklarını inceleyen bir bilim alanıdır. Geriatrik popülasyondaki görülen fizyolojik ve bağışıklık sistemi değişiklikleri, bu yaşta inflamatuvar romatizmal hastalıkların sık ve farklı sunumlarının nedenleri olabilir.

Son yıllarda romatolojik hastalıkların farklı yaş gruplarında farklılık gösterdiğini anlamış bulunuyoruz. Çoğunlukla genç nüfusu etkileyen bu hastalıkların, yaşlı gruplarda da bu kadar büyük bir miktarda görülebileceğini fark ettik. Ankylosing spondylitis (AS), öncelikle aksiyel ve periferik eklem tutulumu ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalık her yaş ve cinsiyeti etkileyebilir, genellikle 25-45 yaşlarındaki genç insanlarda daha sık görülür.

Son çalışmalar, AS’nin ileri yaş gruplarında görülebileceğini göstermiştir. Geç başlangıçlı AS (LOAS) literatürde hala tartışılmasına rağmen, genellikle 50 yaşından sonra başlayan bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Erken başlangıçlı AS (EOAS) ile karşılaştırıldığında, LOAS’ın farklı özelliklere sahip olduğu bulundu.

Bu çalışmada, geç başlangıçlı ve erken başlangıçlı AS hastalarının demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerini karşılaştırmayı ve değerlendirmeyi amaçladık. AS tanısı konan 339 hasta çalışmaya dahil edildi ve 50 yaşından sonra başlangıç semptomları görülen hastalar geç başlangıçlı AS olarak kabul edildi. Bulgularımız, 27 hastanın (% 7.9) geç başlangıçlı AS tanısı aldığını gösterdi. Tanıda gecikme, erken başlangıçlı AS için 5.8 yıl iken, geç başlangıçlı AS için 3.8 yıl idi. Erken başlangıçlı AS hastalarında, geç başlangıçlı AS’ye kıyasla daha yüksek akut faz reaktanları ve daha fazla metotreksat (MTX) kullanımı saptandı.

Bu çalışmada, erken ve geç başlangıçlı AS hastalarının farklı klinik, genetik ve laboratuvar özelliklere sahip olabileceğini gösterdik. Geç başlangıçlı AS hastaları daha düşük insan lökosit antijen-B27 gen pozitifliği, daha az inflamatuvar belirteç yüksekliği, gecikmiş tanı ve daha az MTX ve anti-tümör nekroz faktörü alfa ilaç kullanımı ile karakterizedir.

Reference

Karaarslan A, Yilmaz H, Aycan H, Orman M, Kobak S. Demographic, clinical, and laboratory features of Turkish patients with late onset ankylosing spondylitis. Bosn J Basic Med Sci. Vol 15, No 3 (2015) pages 64-67doi:  10.17305/bjbms.2015.511 [Epub ahead of print]

Be the first to comment

Leave a Reply