Anatomical nomenclature extended in the field of locomotor system

Terminology is a necessary tool for communication not only among medical specialists, but also between medical specialists and the general public. Terminology has to be simple, concise, unanimous, accepted and used worldwide, and, of course, freely available online. Although the accepted international language of anatomy is English, many countries still primarily use Latin anatomical terminology.

Our series of articles aims to correct existing mistakes and inconsistencies and extend the anatomical nomenclature. The Terminologia Anatomica is the latest version of the anatomical nomenclature. It was first published 20 years ago. Apart from an unrevised new edition issued in 2011, has not undergone any serious revision or modification. We have collected and listed 96 anatomical terms completed with explanations and definitions of the individual structures of the human body. Accordingly, a discussion about their incorporation into the new version of the Terminologia Anatomica was initiated.

In this article, structures related to the locomotor system of the human body, i.e., the bones, joints, muscles and related structures, are discussed. Unification and correction of the anatomical terminology should help to avoid any misunderstanding and confusion in both written and oral communication.

Czech language summary

Terminologie je nezbytným nástrojem komunikace nejen mezi lékařskými specialisty, ale také mezi lékařskými specialisty a širokou veřejností. Terminologie musí být jednoduchá, stručná, jednomyslná, přijata a používána po celém světě a, samozřejmě, i volně dostupná online. Ačkoli přijatým mezinárodním jazykem anatomie je angličtina, mnoho zemí stále dává přednost používání latinské anatomické terminologie.

Cílem naší série článků je odstranění chyb a nesrovnalostí a rozšíření anatomické nomenklatury. Terminologia Anatomica je nejnovější verzí anatomické nomenklatury. Byla poprvé vydána před 20 lety. Kromě neupraveného nového vydání vydaného v roce 2011, nebyla podrobena žádné revizi ani úpravám. Shromáždili jsme a uvedli 96 anatomických výrazů doplněných o vysvětlení a definice jednotlivých struktur lidského těla, abychom zahájili diskuzi o jejich začlenění do nové verze Terminologia Anatomica.

V tomto článku je věnována pozornost strukturám, které patří k pohybovému ústrojí lidského tělo, tzn. kostem, kloubům, svalům a příbuzným strukturám. Sjednocení a oprava anatomické terminologie by měla pomoci předejít jakémukoli nedorozumění a zmatku v písemné i ústní komunikaci.

Reference

Musil V, Blankova A, Baca V. A plea for an extension of the anatomical nomenclature: The locomotor system. Bosn J Basic Med Sci. 2018 May 20;18(2):117-125. doi: 10.17305/bjbms.2017.2276

Be the first to comment

Leave a Reply