World’s Leading Health Experts Call to Reduce Nuclear War Risks and Urge Greater Involvement of Health Professionals

Renowned editors of global health journals and renowned professionals come together, urging immediate action to curb nuclear threats.

An international consortium of health professionals, including editors from esteemed medical journals worldwide, have issued a clarion call in a jointly penned editorial. The editorial titled “Reducing the risks of nuclear war—The role of health professionals,” illuminates on the growing nuclear war risks and emphasizes the imperative role of health professionals in spearheading awareness and advocacy campaigns.

The editorial emphasizes alarming signs, noting that in January 2023, the Doomsday Clock was adjusted to 90 seconds before midnight, representing escalating risks of nuclear conflict. The ongoing tensions among nuclear-armed states and the pitfalls in existing nuclear arms control efforts underscore the urgent need for comprehensive disarmament measures.

Key points from the editorial include:

  1. Immediate Consequences of Nuclear War: Even a limited nuclear conflict could result in the direct deaths of 120 million people and induce global climate disruption, threatening billions.
  2. Historical Advocacy: Health professionals have previously played a pivotal role in nuclear disarmament advocacy. Their efforts in the 1980s, particularly by the International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), contributed significantly to ending the Cold War arms race.
  3. Current Solutions: The editorial champions immediate steps, including adopting a ‘no first use’ policy, removing nuclear weapons from hair-trigger alert, and public commitments against the use of nuclear weapons in ongoing conflicts.
  4. Future Commitments: The professionals call for an urgent commencement of disarmament negotiations, urging nations to join the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

Among the esteemed contributors to this editorial are:

  • Kamran Abbasi, Editor-in-Chief, British Medical Journal
  • Parveen Ali, Editor-in-Chief, International Nursing Review
  • Virginia Barbour, Editor-in-Chief, Medical Journal of Australia
  • Kirsten Bibbins-Domingo, Editor-in-Chief, JAMA…

The editorial concludes with an urgent plea for the health community to mobilize as they did during the Cold War. These medical professionals assert that, equipped with the knowledge and credibility they hold, they can lead the charge towards a safer, nuclear-free world.

The translation of the preceding English text in other languages:

Dutch: 

Vooraanstaande redacteuren van wereldwijde gezondheidstijdschriften en gerenommeerde professionals komen samen en dringen aan op onmiddellijke actie om nucleaire dreigingen te beteugelen.

Een internationaal consortium van gezondheidsprofessionals, waaronder redacteuren van gerenommeerde medische tijdschriften wereldwijd, heeft een dringende oproep gedaan in een gezamenlijk geschreven redactioneel artikel. Het redactioneel artikel getiteld “Het verminderen van de risico’s van nucleaire oorlog – De rol van gezondheidsprofessionals” werpt licht op de groeiende risico’s van nucleaire oorlog en benadrukt de onmisbare rol van gezondheidsprofessionals bij het aanvoeren van bewustwordings- en belangenbehartigingscampagnes.

Het redactioneel artikel benadrukt alarmerende tekenen, met de opmerking dat in januari 2023 de Doomsday Clock werd aangepast naar 90 seconden voor middernacht, wat wijst op toenemende risico’s van nucleaire conflicten. De voortdurende spanningen tussen nucleair bewapende staten en de valkuilen in de huidige nucleaire wapenbeheersingsinspanningen onderstrepen de dringende behoefte aan uitgebreide ontwapeningsmaatregelen.

Belangrijke punten uit het redactioneel artikel zijn:

– Directe Gevolgen van Nucleaire Oorlog: Zelfs een beperkt nucleair conflict kan resulteren in de directe dood van 120 miljoen mensen en wereldwijde klimaatverstoring veroorzaken, waardoor miljarden worden bedreigd.
– Historische Belangenbehartiging: Gezondheidsprofessionals hebben eerder een cruciale rol gespeeld in de belangenbehartiging voor nucleaire ontwapening. Hun inspanningen in de jaren ’80, met name door de Internationale Artsen voor de Preventie van Nucleaire Oorlog (IPPNW), droegen aanzienlijk bij aan het beëindigen van de Koude Oorlog wapenwedloop.
– Huidige Oplossingen: Het redactioneel artikel bepleit onmiddellijke stappen, waaronder het aannemen van een ‘geen eerste gebruik’-beleid, het verwijderen van kernwapens uit een haartriggeralert en openbare toezeggingen tegen het gebruik van kernwapens in lopende conflicten.
– Toekomstige Toezeggingen: De professionals roepen op tot een dringend begin van ontwapeningsonderhandelingen en dringen er bij landen op aan zich aan te sluiten bij het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens.

Onder de gerenommeerde bijdragers aan dit redactioneel artikel zijn:

Kamran Abbasi, Hoofdredacteur, British Medical Journal
Parveen Ali, Hoofdredacteur, International Nursing Review
Virginia Barbour, Hoofdredacteur, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Hoofdredacteur, JAMA…

Het redactioneel artikel sluit af met een dringende oproep aan de gezondheidsgemeenschap om zich te mobiliseren zoals ze dat deden tijdens de Koude Oorlog. Deze medische professionals beweren dat, uitgerust met de kennis en geloofwaardigheid die ze hebben, zij de leiding kunnen nemen naar een veiligere, kernwapenvrije wereld.

German:

Renommierte Redakteure von globalen Gesundheitszeitschriften und angesehene Fachleute kommen zusammen, um sofortige Maßnahmen gegen nukleare Bedrohungen zu fordern.

Ein internationales Konsortium von Gesundheitsfachleuten, einschließlich Redakteuren von angesehenen medizinischen Zeitschriften weltweit, hat in einem gemeinsam verfassten Leitartikel einen eindringlichen Appell veröffentlicht. Der Leitartikel mit dem Titel “Die Risiken eines Atomkriegs reduzieren – Die Rolle der Gesundheitsfachleute” beleuchtet die wachsenden Risiken eines Atomkriegs und betont die unverzichtbare Rolle von Gesundheitsfachleuten bei der Leitung von Aufklärungs- und Advocacy-Kampagnen.

Der Leitartikel betont alarmierende Anzeichen und weist darauf hin, dass die Doomsday-Uhr im Januar 2023 auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt wurde, was ein eskalierendes Risiko eines nuklearen Konflikts darstellt. Die anhaltenden Spannungen zwischen nuklear bewaffneten Staaten und die Fallstricke in den bestehenden Bemühungen um nukleare Rüstungskontrolle unterstreichen die dringende Notwendigkeit umfassender Abrüstungsmaßnahmen.

Hauptpunkte aus dem Leitartikel beinhalten:

– Unmittelbare Folgen eines Atomkriegs: Selbst ein begrenzter nuklearer Konflikt könnte zum direkten Tod von 120 Millionen Menschen führen und eine globale Klimastörung verursachen, die Milliarden bedroht.
– Historisches Engagement: Gesundheitsfachleute haben in der Vergangenheit eine entscheidende Rolle bei der Fürsprache für nukleare Abrüstung gespielt. Ihre Bemühungen in den 1980er Jahren, insbesondere durch die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs (IPPNW), trugen maßgeblich zur Beendigung des Rüstungswettlaufs im Kalten Krieg bei.
– Aktuelle Lösungen: Der Leitartikel plädiert für sofortige Schritte, darunter die Annahme einer ‘Kein Erstschlag’-Politik, die Entfernung von Atomwaffen aus Haarspalteralarmen und öffentliche Zusagen gegen den Einsatz von Atomwaffen in laufenden Konflikten.
– Zukünftige Verpflichtungen: Die Fachleute fordern einen dringenden Beginn von Abrüstungsverhandlungen und appellieren an die Staaten, dem Vertrag über das Verbot von Atomwaffen beizutreten.

Zu den angesehenen Beitragenden dieses Leitartikels gehören:

Kamran Abbasi, Chefredakteur, British Medical Journal
Parveen Ali, Chefredakteur, International Nursing Review
Virginia Barbour, Chefredakteur, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Chefredakteur, JAMA…

Der Leitartikel endet mit einem dringenden Appell an die Gesundheitsgemeinschaft, sich so zu mobilisieren, wie sie es während des Kalten Krieges getan haben. Diese medizinischen Fachleute sind überzeugt, dass sie mit dem Wissen und der Glaubwürdigkeit, die sie besitzen, den Weg zu einer sichereren, atomwaffenfreien Welt führen können.

Norwegian:

Fremstående redaktører av globale helsejournaler og anerkjente fagfolk samles for å oppfordre til umiddelbare tiltak for å begrense nukleare trusler.

En internasjonal konsortium av helsepersonell, inkludert redaktører fra anerkjente medisinske tidsskrifter over hele verden, har utstedt en sterk oppfordring i en felles redaksjonell artikkel. Artikkelen med tittelen “Redusere risikoen for atomkrig – Helsepersonells rolle” kaster lys over de økende risikoene for atomkrig og understreker helsepersonells avgjørende rolle i å lede informasjons- og talsmannskampanjer.

Artikkelen fremhever urovekkende tegn og noterer at i januar 2023 ble dommedagsklokken justert til 90 sekunder før midnatt, noe som representerer eskalerende risiko for atomkonflikt. De pågående spenningene blant atomvæpnede stater og fallgruvene i eksisterende atomvåpenkontrolltiltak understreker det presserende behovet for omfattende nedrustningstiltak.

Nøkkelpunkter fra artikkelen inkluderer:

– Umiddelbare konsekvenser av atomkrig: Selv en begrenset atomkonflikt kan resultere i direkte død av 120 millioner mennesker og forårsake global klimaforstyrrelse, noe som truer milliarder.
– Historisk talsmann: Helsepersonell har tidligere spilt en sentral rolle i atomnedrustningsarbeidet. Deres innsats på 1980-tallet, spesielt av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), bidro vesentlig til å avslutte den kalde krigens våpenkappløp.
– Nåværende løsninger: Artikkelen fremmer umiddelbare skritt, inkludert å vedta en ‘ikke først bruk’-policy, fjerne atomvåpen fra hårutløsert beredskap og offentlige forpliktelser mot bruk av atomvåpen i pågående konflikter.
– Fremtidige forpliktelser: Fagfolkene oppfordrer til en umiddelbar start av nedrustningsforhandlinger, og ber nasjoner om å bli med på Traktaten om forbud mot atomvåpen.

Blant de anerkjente bidragsyterne til denne redaksjonelle artikkelen er:

Kamran Abbasi, sjefsredaktør, British Medical Journal
Parveen Ali, sjefsredaktør, International Nursing Review
Virginia Barbour, sjefsredaktør, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, sjefsredaktør, JAMA…

Artikkelen avsluttes med en presserende bønn om at helsefellesskapet mobiliserer slik de gjorde under den kalde krigen. Disse medisinske fagfolkene hevder at, utstyrt med kunnskapen og troverdigheten de besitter, kan de lede an i kampen mot en tryggere, atomvåpenfri verden.

Swedish:

Framstående redaktörer för globala hälsotidskrifter och framstående yrkesverksamma samlas för att uppmana till omedelbar åtgärd för att begränsa kärnhotet.

Ett internationellt konsortium av hälsoexperter, inklusive redaktörer från framstående medicinska tidskrifter världen över, har utfärdat en kraftig uppmaning i en gemensamt skriven ledare. Ledaren med titeln “Minska riskerna för kärnkrig – Hälsoexperters roll” belyser de växande riskerna för kärnkrig och betonar hälsoexperters viktiga roll i att leda medvetenhets- och kampanjinsatser.

Ledaren betonar oroande tecken och noterar att i januari 2023 justerades domedagsklockan till 90 sekunder före midnatt, vilket representerar ökande risker för kärnkonflikt. De pågående spänningarna mellan kärnvapenstater och bristerna i nuvarande kärnvapenkontrollinsatser understryker det brådskande behovet av omfattande nedrustningsåtgärder.

Nyckelpunkter från ledaren inkluderar:

– Omedelbara konsekvenser av kärnkrig: Även en begränsad kärnkonflikt kan resultera i den direkta döden av 120 miljoner människor och orsaka global klimatstörning, vilket hotar miljarder.
– Historiskt förespråkande: Hälsoexperter har tidigare spelat en avgörande roll i förespråkandet för kärnnedrustning. Deras insatser under 1980-talet, särskilt av Internationella läkare för förhindrande av kärnkrig (IPPNW), bidrog avsevärt till att avsluta det kalla krigets kapprustning.
– Nuvarande lösningar: Ledaren förespråkar omedelbara steg, inklusive att anta en ‘inte först använda’-policy, ta bort kärnvapen från håravtryckarberedskap, och offentliga åtaganden mot att använda kärnvapen i pågående konflikter.
– Framtida åtaganden: Yrkesverksamma uppmanar till ett brådskande påbörjande av nedrustningsförhandlingar, och uppmanar nationer att gå med i Fördraget om förbud mot kärnvapen.

Bland de framstående bidragsgivarna till denna ledare är:

Kamran Abbasi, chefredaktör, British Medical Journal
Parveen Ali, chefredaktör, International Nursing Review
Virginia Barbour, chefredaktör, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, chefredaktör, JAMA…

Ledaren avslutas med en brådskande vädjan om att hälsosektorn ska mobilisera sig som de gjorde under det kalla kriget. Dessa medicinska yrkesverksamma hävdar att, beväpnade med den kunskap och trovärdighet de har, kan de leda ansträngningarna mot en säkrare, kärnvapenfri värld.

Arabic:

محررون مشهورون للمجلات الصحية العالمية ومحترفون بارزون يجتمعون، داعين إلى اتخاذ إجراء فوري للحد من التهديدات النووية.

تحالف دولي من المحترفين في مجال الصحة، بما في ذلك محررون من المجلات الطبية المرموقة عالميًا، أصدروا نداءً واضحًا في مقال رأي مكتوب مشتركًا. المقال الذي يحمل عنوان “تقليل مخاطر الحرب النووية – دور المحترفين في مجال الصحة”، يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للحرب النووية ويؤكد على الدور الضروري للمحترفين في مجال الصحة في قيادة حملات التوعية والدعوة.

يُبرز المقال علامات مقلقة، مشيرًا إلى أنه في يناير 2023، تم تعديل ساعة القيامة لتصبح 90 ثانية قبل منتصف الليل، مما يمثل مخاطر متزايدة للنزاع النووي. التوترات المستمرة بين الدول المسلحة نوويًا والعثرات في الجهود الحالية للسيطرة على الأسلحة النووية تؤكد على الحاجة الملحة لتدابير نزع السلاح الشاملة.

النقاط الرئيسية من المقال تشمل:

– العواقب الفورية للحرب النووية: حتى النزاع النووي المحدود قد يؤدي إلى مقتل مباشر لـ 120 مليون شخص ويثير الاضطراب في المناخ العالمي، مهددًا بلايين الأشخاص.
– الدعوة التاريخية: لعب المحترفون في مجال الصحة دورًا حاسمًا في الدعوة إلى نزع السلاح النووي في الماضي. جهودهم في 1980s، وبشكل خاص من قبل الأطباء الدوليين من أجل منع الحرب النووية (IPPNW)، ساهمت بشكل كبير في إنهاء سباق التسلح في الحرب الباردة.
– الحلول الحالية: يشجع المقال على اتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك اعتماد سياسة ‘عدم استخدام أولاً’، وإزالة الأسلحة النووية من حالة الاستعداد الفوري، والتزامات علنية ضد استخدام الأسلحة النووية في النزاعات الجارية.
– الالتزامات المستقبلية: يدعو المحترفون إلى بدء مفاوضات نزع السلاح بشكل عاجل، حاثين الدول على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

من بين المساهمين المرموقين في هذا المقال:

كمران عباسي، رئيس التحرير، المجلة الطبية البريطانية
بروين علي، رئيس التحرير، مراجعة التمريض الدولية
فيرجينيا باربور، رئيس التحرير، المجلة الطبية الأسترالية
كيرستين بيبينز-دومينجو، رئيس التحرير، JAMA…

يختتم المقال بنداء عاجل لمجتمع الصحة للتحرك كما فعلوا خلال الحرب الباردة. يؤكد هؤلاء المحترفون الطبيين أنهم، مسلحين بالمعرفة والمصداقية التي يملكونها، يمكنهم قيادة الجهد نحو عالم أكثر أمانًا خالٍ من الأسلحة النووية.

Chinese:

全球健康杂志的著名编辑和知名专家聚集一堂,敦促采取立即行动遏制核威胁。

一个国际健康专家联盟,包括来自全球知名医学杂志的编辑们,共同发表了一篇鸣谢文章。该文题为“减少核战争的风险——健康专家的角色”,揭示了增长的核战风险,并强调健康专家在带头进行宣传和提倡活动中的重要作用。

这篇社论强调了一些令人震惊的迹象,指出在2023年1月,世界末日时钟被调整为午夜前90秒,代表核冲突的风险不断上升。核武装国家之间持续的紧张关系以及现有核武器控制努力中的漏洞都强调了全面裁军的紧迫性。

该社论的要点包括:

– 核战争的直接后果:即使是有限的核冲突也可能导致1.2亿人直接死亡,并引发全球气候变化,威胁数十亿人。
– 历史倡导:在过去,健康专家在核裁军提倡中发挥了关键作用。他们在20世纪80年代,特别是国际医师反核战组织(IPPNW)的努力,为结束冷战武器竞赛做出了重要贡献。
– 当前解决方案:社论支持立即采取措施,包括采纳“不首先使用”政策,从触发警报中移除核武器,并在正在进行的冲突中对不使用核武器作出公开承诺。
– 未来承诺:专家们呼吁尽快开始裁军谈判,敦促各国加入禁止核武器条约。

这篇社论的主要贡献者包括:

卡姆兰·阿巴西,英国医学杂志主编
帕尔文·阿里,国际护理评论主编
弗吉尼亚·巴尔伯,澳大利亚医学杂志主编
柯斯滕·比宾斯-多明戈,JAMA主编…

社论以健康界社群在冷战期间的行动方式为结束语,这些医学专家坚信,凭借他们所持有的知识和信誉,他们可以引领向一个更安全、无核的世界迈进。

Japanese:

世界の健康雑誌の著名な編集者と専門家が集まり、核の脅威を抑制するための即時の行動を求めています。

国際的な健康専門家のコンソーシアムは、世界中の著名な医学雑誌の編集者を含むグループで共同で論説を発表しました。この論説は “核戦争のリスクを減少させる – 健康専門家の役割” というタイトルで、増大する核戦争のリスクを明らかにし、意識と提唱のキャンペーンを先導する健康専門家の重要な役割を強調しています。

この論説は、2023年1月に世界の終わりの時計が真夜中の90秒前に調整されたことを示し、核対立のリスクが高まっていることを強調しています。核兵器を持つ国々間の継続的な緊張と、既存の核兵器管理の努力の落とし穴は、包括的な軍縮の緊急性を強調しています。

論説の主なポイントは次のとおりです:

– 核戦争の直接的な結果:限定的な核対立でさえ、1億2000万人の直接的な死をもたらし、地球の気候の乱れを引き起こし、何十億人もの人々を脅かす可能性があります。
– 歴史的な提唱:健康専門家は以前、核軍縮の提唱で中心的な役割を果たしてきました。1980年代の彼らの努力、特に国際医師による核戦争の予防(IPPNW)の取り組みは、冷戦の軍備競争を終わらせる上で大きく寄与しました。
– 現在の解決策:論説は、’最初に使用しない’方針の採用、核兵器の即座の警報からの撤回、および進行中の対立における核兵器の使用に対する公然としたコミットメントを含む即時のステップを支持しています。
– 未来へのコミットメント:専門家たちは、軍縮交渉の緊急開始を求め、核兵器の禁止に関する条約に参加するよう国々に促しています。

この論説の著名な貢献者には以下が含まれます:

カムラン・アバシ、イギリス医学雑誌編集長
パルヴィン・アリ、国際看護レビュー編集長
バージニア・バーバー、オーストラリア医学雑誌編集長
キルステン・ビビンス-ドミンゴ、JAMA編集長…

論説は、健康コミュニティが冷戦中に行ったように動員することを緊急に訴えて結びつけています。これらの医療専門家は、彼らが持っている知識と信頼性を武器に、より安全な、核のない世界に向かって先導できると主張しています。

Spanish:

Editores reconocidos de revistas de salud globales y profesionales destacados se unen, instando a una acción inmediata para frenar las amenazas nucleares.

Un consorcio internacional de profesionales de la salud, incluidos editores de prestigiosas revistas médicas de todo el mundo, ha emitido un llamado urgente en un editorial escrito conjuntamente. El editorial titulado “Reduciendo los riesgos de la guerra nuclear: El papel de los profesionales de la salud”, arroja luz sobre los crecientes riesgos de guerra nuclear y enfatiza el papel imperativo de los profesionales de la salud al liderar campañas de concientización y defensa.

El editorial enfatiza señales alarmantes, señalando que en enero de 2023, el Reloj del Juicio Final se ajustó a 90 segundos antes de la medianoche, representando riesgos crecientes de conflicto nuclear. Las tensiones en curso entre estados con armas nucleares y las fallas en los esfuerzos actuales de control de armas nucleares subrayan la necesidad urgente de medidas de desarme integrales.

Los puntos clave del editorial incluyen:

– Consecuencias inmediatas de la guerra nuclear: Incluso un conflicto nuclear limitado podría resultar en la muerte directa de 120 millones de personas e inducir una disrupción climática global, amenazando a miles de millones.
– Defensa histórica: Los profesionales de la salud han desempeñado previamente un papel pivotal en la defensa del desarme nuclear. Sus esfuerzos en la década de 1980, en particular por parte de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW), contribuyeron significativamente a poner fin a la carrera armamentística de la Guerra Fría.
– Soluciones actuales: El editorial aboga por medidas inmediatas, que incluyen adoptar una política de ‘no primer uso’, retirar las armas nucleares de alerta inmediata y compromisos públicos contra el uso de armas nucleares en conflictos en curso.
– Compromisos futuros: Los profesionales instan a un comienzo urgente de negociaciones de desarme, instando a las naciones a unirse al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Entre los estimados colaboradores de este editorial se encuentran:

Kamran Abbasi, Editor en Jefe, British Medical Journal
Parveen Ali, Editor en Jefe, International Nursing Review
Virginia Barbour, Editora en Jefe, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Editora en Jefe, JAMA…

El editorial concluye con un llamado urgente para que la comunidad de salud se movilice como lo hizo durante la Guerra Fría. Estos profesionales médicos sostienen que, equipados con el conocimiento y la credibilidad que poseen, pueden liderar la carga hacia un mundo más seguro y libre de armas nucleares.

Portuguese:

Editores renomados de revistas de saúde globais e profissionais proeminentes se unem, instando à ação imediata para conter as ameaças nucleares.

Um consórcio internacional de profissionais de saúde, incluindo editores de prestigiosas revistas médicas de todo o mundo, emitiu um apelo urgente em um editorial conjuntamente escrito. O editorial intitulado “Reduzindo os riscos da guerra nuclear—O papel dos profissionais de saúde”, lança luz sobre os crescentes riscos de guerra nuclear e enfatiza o papel imperativo dos profissionais de saúde em liderar campanhas de conscientização e defesa.

O editorial enfatiza sinais alarmantes, notando que em janeiro de 2023, o Relógio do Juízo Final foi ajustado para 90 segundos antes da meia-noite, representando riscos crescentes de conflito nuclear. As tensões em andamento entre estados armados com armas nucleares e as falhas nos atuais esforços de controle de armas nucleares sublinham a necessidade urgente de medidas de desarmamento abrangentes.

Os pontos principais do editorial incluem:

– Consequências imediatas da guerra nuclear: Mesmo um conflito nuclear limitado poderia resultar na morte direta de 120 milhões de pessoas e induzir uma perturbação climática global, ameaçando bilhões.
– Advocacia histórica: Os profissionais de saúde desempenharam anteriormente um papel crucial na defesa do desarmamento nuclear. Seus esforços na década de 1980, particularmente pela Associação Internacional de Médicos para a Prevenção da Guerra Nuclear (IPPNW), contribuíram significativamente para acabar com a corrida armamentista da Guerra Fria.
– Soluções atuais: O editorial defende medidas imediatas, incluindo a adoção de uma política de ‘não primeiro uso’, retirando armas nucleares de alerta iminente, e compromissos públicos contra o uso de armas nucleares em conflitos em andamento.
– Compromissos futuros: Os profissionais apelam para um início urgente de negociações de desarmamento, instando as nações a aderirem ao Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares.

Entre os estimados colaboradores deste editorial estão:

Kamran Abbasi, Editor-Chefe, British Medical Journal
Parveen Ali, Editora-Chefe, International Nursing Review
Virginia Barbour, Editora-Chefe, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Editora-Chefe, JAMA…

O editorial conclui com um apelo urgente para que a comunidade de saúde se mobilize como fizeram durante a Guerra Fria. Estes profissionais médicos afirmam que, equipados com o conhecimento e credibilidade que possuem, podem liderar a jornada em direção a um mundo mais seguro e livre de armas nucleares.

Hindi:

वैश्विक स्वास्थ्य पत्रिकाओं के प्रमुख संपादक और प्रसिद्ध पेशेवर साथ में आते हैं, पारमाणु खतरों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की अभिप्रेत है।

एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ, विश्वभर की प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिकाओं के संपादकों को शामिल किया, और संयुक्त रूप से एक संपादकीय प्रकाशित किया। संपादकीय “पारमाणु युद्ध के जोखिम को घटाना — स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका” को प्रकाश में लाता है और स्वास्थ्य पेशेवरों की अवबोधन और अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।

संपादकीय में चिंता का संकेत दिया गया है, जिसमें ध्यान दिया गया है कि जनवरी 2023 में डूम्सडे क्लॉक को मध्यरात्रि से 90 सेकंड पहले समायोजित किया गया था, जो पारमाणु संघर्ष के बढ़ते जोखिम को प्रकट करता है। पारमाणु सशस्त राष्ट्रों के बीच चल रहे तनाव और मौजूदा पारमाणु हथियार नियंत्रण प्रयासों में दिखाई देने वाली समस्याओं ने व्यापक निरस्त्रीकरण उपायों की अत्यंत जरूरत को जोर दिया है।

संपादकीय से मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:

पारमाणु युद्ध के तुरंत परिणाम: एक सीमित पारमाणु संघर्ष भी 120 मिलियन लोगों की सीधी मौत में परिणामित हो सकता है और वैश्विक जलवायु में विघटन पैदा कर सकता है, जो अरबों को खतरे में डाल सकता है।

ऐतिहासिक प्रतिबद्धता: स्वास्थ्य पेशेवर पहले भी पारमाणु निरस्त्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनके 1980 के दशक में किए गए प्रयास, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक पारमाणु युद्ध की रोकथाम (IPPNW) द्वारा, ठंडे युद्ध की हथियार दौड़ को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था।

Russian:

Известные редакторы мировых медицинских журналов и признанные специалисты объединились, призывая к немедленным действиям по предотвращению ядерных угроз.

Международный консорциум медицинских специалистов, включая редакторов уважаемых медицинских журналов со всего мира, высказали настойчивый призыв в совместной статье. Статья под названием “Снижение рисков ядерной войны — Роль медицинских профессионалов” освещает растущие риски ядерной войны и подчеркивает важную роль медицинских специалистов в проведении информационных и адвокационных кампаний.

В статье акцентируется внимание на тревожных признаках, отмечая, что в январе 2023 года “Часы Судного дня” были переведены на 90 секунд до полуночи, что символизирует усиливающиеся риски ядерного конфликта. Настоящие напряженности среди ядерных держав и проблемы в существующих усилиях по контролю за ядерным оружием подчеркивают неотложную необходимость в комплексных мерах по разоружению.

Основные моменты из статьи включают в себя:

Непосредственные последствия ядерной войны: даже ограниченный ядерный конфликт может привести к непосредственной смерти 120 миллионов человек и вызвать глобальные климатические изменения, угрожая миллиардам.
Историческая адвокация: Медицинские профессионалы ранее играли ключевую роль в пропаганде ядерного разоружения. Их усилия в 1980-х годах, особенно со стороны Международных врачей в интересах предотвращения ядерной войны (IPPNW), сыграли значительную роль в завершении гонки вооружений времен холодной войны.
Текущие решения: в статье высказывается призыв к немедленным действиям, включая принятие политики “не использовать первым”, снятие ядерного оружия с быстрого реагирования и публичные обязательства против использования ядерного оружия в текущих конфликтах.
Будущие обязательства: профессионалы призывают к срочному началу переговоров о разоружении, призывая страны присоединиться к Договору о запрете ядерного оружия.

Среди уважаемых авторов этой статьи:

Камран Аббаси, главный редактор, Британский медицинский журнал
Парвин Али, главный редактор, Международный обзор по медицинскому обслуживанию
Вирджиния Барбур, главный редактор, Медицинский журнал Австралии
Кирстен Биббинс-Доминго, главный редактор, JAMA…

Статья завершается настойчивым призывом к медицинскому сообществу мобилизоваться, как это было во времена холодной войны. Эти медицинские специалисты утверждают, что, будучи оснащенными знаниями и авторитетом, которым они обладают, они могут вести за собой движение к более безопасному, свободному от ядерного оружия миру.

Turkish:

Küresel sağlık dergilerinin ünlü editörleri ve tanınmış profesyoneller bir araya gelerek nükleer tehditleri engelleme konusunda acil eylem çağrısında bulunuyor.

Dünya genelinde saygın tıp dergilerinin editörleri de dahil olmak üzere bir uluslararası sağlık profesyonelleri konsorsiyumu, ortaklaşa yazılmış bir yazıda acil bir çağrıda bulundu. “Nükleer savaş risklerini azaltma—Sağlık profesyonellerinin rolü” başlıklı makale, artan nükleer savaş risklerine dikkat çekiyor ve sağlık profesyonellerinin farkındalık ve savunma kampanyalarını öncülük etmedeki kritik rolüne vurgu yapıyor.

Makale, Ocak 2023’te Kıyamet Saati’nin gece yarısından 90 saniye öncesine ayarlandığını belirterek, nükleer çatışma risklerinin arttığına dair alarmlı işaretlere dikkat çekiyor. Nükleer silahlı devletler arasındaki süregelen gerginlikler ve mevcut nükleer silah kontrol çabalarındaki eksiklikler, kapsamlı silahsızlanma önlemlerinin acilen gerekliliğini vurguluyor.

Makaleden anahtar noktalar şunlardır:

Nükleer Savaşın Ani Sonuçları: Sınırlı bir nükleer çatışma bile doğrudan 120 milyon insanın ölümüne ve küresel iklim bozulmasına neden olabilir, milyarlarca kişi için tehdit oluşturabilir.
Tarihsel Savunma: Sağlık profesyonelleri daha önce nükleer silahsızlanma savunmasında kritik bir rol oynamıştır. 1980’lerdeki çabaları, özellikle Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler (IPPNW) tarafından, Soğuk Savaş silah yarışının sona ermesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.
Mevcut Çözümler: Makale, ‘ilk kullanma’ politikasını benimseme, nükleer silahları tetikte hazır durumdan kaldırma ve devam eden çatışmalarda nükleer silah kullanımına karşı kamusal taahhütler de dahil olmak üzere acil adımları destekliyor.
Geleceğe Yönelik Taahhütler: Profesyoneller, silahsızlanma müzakerelerinin acilen başlatılması için çağrıda bulunuyor ve ülkeleri Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasına katılmaya teşvik ediyor.

Bu makalenin saygın katkıda bulunanları arasında:

Kamran Abbasi, Genel Yayın Yönetmeni, British Medical Journal
Parveen Ali, Genel Yayın Yönetmeni, International Nursing Review
Virginia Barbour, Genel Yayın Yönetmeni, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Genel Yayın Yönetmeni, JAMA…

Makale, sağlık topluluğunun Soğuk Savaş sırasında yaptığı gibi mobilize olması için acil bir çağrıyla sona eriyor. Bu tıp profesyonelleri, sahip oldukları bilgi ve güvenilirlikle, daha güvenli bir nükleer silahsız dünyaya doğru öncülük edebileceklerini iddia ediyor.

Italian:

Editori rinomati di riviste sanitarie globali e professionisti affermati si uniscono, esortando ad un’azione immediata per contrastare le minacce nucleari.

Un consorzio internazionale di professionisti della salute, tra cui editori di prestigiose riviste mediche di tutto il mondo, ha lanciato un appello in un editoriale scritto congiuntamente. L’editoriale intitolato “Riduzione dei rischi di guerra nucleare: Il ruolo dei professionisti della salute” mette in luce i crescenti rischi di guerra nucleare e sottolinea il ruolo fondamentale dei professionisti della salute nel guidare campagne di sensibilizzazione e advocacy.

L’editoriale sottolinea segnali preoccupanti, evidenziando che nel gennaio 2023, l’Orologio del Giorno del Giudizio è stato spostato a 90 secondi prima della mezzanotte, rappresentando un aumento dei rischi di conflitto nucleare. Le continue tensioni tra gli stati dotati di armi nucleari e le insidie negli attuali sforzi di controllo delle armi nucleari evidenziano l’urgente necessità di misure complete di disarmo.

I punti chiave dell’editoriale includono:

Conseguenze Immediate della Guerra Nucleare: Anche un conflitto nucleare limitato potrebbe provocare la morte diretta di 120 milioni di persone e indurre una grave alterazione del clima globale, minacciando miliardi di individui.
Advocacy Storica: I professionisti della salute hanno giocato in passato un ruolo fondamentale nella promozione del disarmo nucleare. I loro sforzi negli anni ’80, in particolare da parte dei Medici Internazionali per la Prevenzione della Guerra Nucleare (IPPNW), hanno contribuito significativamente a porre fine alla corsa agli armamenti della Guerra Fredda.
Soluzioni Attuali: L’editoriale sostiene misure immediate, tra cui l’adozione di una politica di ‘non primo uso’, la rimozione delle armi nucleari dall’allerta immediata, e impegni pubblici contro l’uso di armi nucleari nei conflitti in corso.
Impegni Futuri: I professionisti esortano a iniziare urgentemente trattative di disarmo, invitando le nazioni a aderire al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

Tra i contribuenti di spicco di questo editoriale ci sono:

Kamran Abbasi, Direttore, British Medical Journal
Parveen Ali, Direttore, International Nursing Review
Virginia Barbour, Direttore, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Direttore, JAMA…

L’editoriale si conclude con un appello urgente alla comunità sanitaria di mobilitarsi come hanno fatto durante la Guerra Fredda. Questi professionisti medici affermano che, armati della conoscenza e della credibilità che possiedono, possono guidare la carica verso un mondo più sicuro, libero dal nucleare.

French:

Des éditeurs renommés de revues de santé mondiales et des professionnels reconnus se rassemblent, exhortant à une action immédiate pour endiguer les menaces nucléaires.

Un consortium international de professionnels de la santé, incluant des éditeurs de revues médicales prestigieuses du monde entier, a lancé un appel vibrant dans un éditorial conjointement rédigé. L’éditorial intitulé “Réduire les risques de guerre nucléaire – Le rôle des professionnels de santé”, met en lumière les risques croissants de guerre nucléaire et souligne le rôle primordial des professionnels de la santé dans la conduite des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer.

L’éditorial met l’accent sur des signes alarmants, notant qu’en janvier 2023, l’Horloge de l’Apocalypse a été réglée à 90 secondes avant minuit, représentant des risques croissants de conflit nucléaire. Les tensions actuelles parmi les États armés nucléaires et les pièges des efforts actuels de contrôle des armes nucléaires soulignent le besoin urgent de mesures de désarmement exhaustives.

Les points clés de l’éditorial incluent :

Conséquences immédiates de la guerre nucléaire : Même un conflit nucléaire limité pourrait entraîner la mort directe de 120 millions de personnes et provoquer des perturbations climatiques mondiales, menaçant des milliards d’individus.
Plaidoyer historique : Les professionnels de la santé ont joué par le passé un rôle crucial dans le plaidoyer pour le désarmement nucléaire. Leurs efforts dans les années 1980, en particulier par les Médecins Internationaux pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (IPPNW), ont contribué de manière significative à mettre fin à la course aux armements de la Guerre Froide.
Solutions actuelles : L’éditorial préconise des mesures immédiates, notamment l’adoption d’une politique de ‘non première utilisation’, le retrait des armes nucléaires de l’alerte rapide, et des engagements publics contre l’utilisation d’armes nucléaires dans les conflits en cours.
Engagements futurs : Les professionnels appellent à l’ouverture urgente de négociations de désarmement, exhortant les nations à rejoindre le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires.

Parmi les contributeurs estimés de cet éditorial figurent :

Kamran Abbasi, Rédacteur en chef, British Medical Journal
Parveen Ali, Rédacteur en chef, International Nursing Review
Virginia Barbour, Rédacteur en chef, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Rédacteur en chef, JAMA…

L’éditorial se conclut par un appel urgent à la communauté médicale à se mobiliser comme ils l’ont fait pendant la Guerre Froide. Ces professionnels médicaux affirment que, armés de la connaissance et de la crédibilité qu’ils détiennent, ils peuvent mener la charge vers un monde plus sûr, sans armes nucléaires.

Swahili:

Wahariri mashuhuri wa majarida ya afya duniani na wataalamu mashuhuri wanakusanyika, wakitoa wito wa hatua ya haraka kukabiliana na vitisho vya nyuklia.

Muungano wa kimataifa wa wataalamu wa afya, pamoja na wahariri kutoka kwenye majarida ya matibabu yenye heshima duniani kote, wametoa wito wa dharura katika makala waliyoandika pamoja. Makala hiyo yenye kichwa “Kupunguza hatari za vita vya nyuklia—Jukumu la wataalamu wa afya,” inaangazia hatari zinazokua za vita vya nyuklia na kusisitiza jukumu muhimu la wataalamu wa afya katika kuongoza kampeni za uelewa na utetezi.

Makala hiyo inasisitiza ishara za kutia wasiwasi, ikibainisha kwamba mwezi Januari 2023, Saa ya Siku ya Mwisho ilirekebishwa kuwa sekunde 90 kabla ya usiku wa manane, ikiwakilisha hatari zinazozidi za mgogoro wa nyuklia. Mvutano unaoendelea kati ya mataifa yenye silaha za nyuklia na mapungufu katika juhudi zilizopo za kudhibiti silaha za nyuklia unaonyesha haja ya dharura ya hatua za kuzuia silaha kamili.

Pointi kuu kutoka kwenye makala ni pamoja na:

Matokeo ya haraka ya Vita vya Nyuklia: Hata mgogoro mdogo wa nyuklia unaweza kusababisha vifo vya moja kwa moja vya watu milioni 120 na kusababisha mabadiliko ya hali ya hewa duniani, hivyo kuwatishia mabilioni ya watu.
Utetezi wa Kihistoria: Wataalamu wa afya wamecheza jukumu kubwa katika utetezi wa kuzuia silaha za nyuklia hapo awali. Juhudi zao katika miaka ya 1980, haswa kupitia Madaktari wa Kimataifa kwa Kuzuia Vita vya Nyuklia (IPPNW), zilichangia kwa kiasi kikubwa kumaliza mbio za silaha za Vita Baridi.
Suluhisho la Sasa: Makala inapendekeza hatua za haraka, pamoja na kadopti sera ya ‘kutotumia kwanza’, kuondoa silaha za nyuklia kutoka kwenye tahadhari ya haraka, na ahadi za umma dhidi ya matumizi ya silaha za nyuklia katika migogoro inayoendelea.
Ahadi za Baadaye: Wataalamu hao wanatoa wito wa kuanza haraka mazungumzo ya kuzuia silaha, wakihimiza mataifa kujiunga na Mkataba wa Kupiga Marufuku Silaha za Nyuklia.

Miongoni mwa wachangiaji mashuhuri wa makala hii ni:

Kamran Abbasi, Mhariri Mkuu, British Medical Journal
Parveen Ali, Mhariri Mkuu, International Nursing Review
Virginia Barbour, Mhariri Mkuu, Medical Journal of Australia
Kirsten Bibbins-Domingo, Mhariri Mkuu, JAMA…

Makala inahitimisha kwa wito wa dharura kwa jamii ya matibabu kujitokeza kama walivyofanya wakati wa Vita Baridi. Wataalamu hawa wa matibabu wanasisitiza kwamba, wakiwa na elimu na uaminifu wanaoshikilia, wanaweza kuongoza juhudi za kuelekea dunia salama, isiyo na silaha za nyuklia.

Reference: Abbasi K, Ali P, Barbour V, Bibbins-Domingo K, Olde Rikkert MG, Haines A, Helfand I, Horton R, Mash R, Mitra A, Monteiro C, Naumova EN, Rubin EJ, Ruff T, Sahni P, Tumwine J, Yonga P, Zielinski C. Reducing the risks of nuclear war—The role of health professionals. Biomol Biomed [Internet]. 2023Aug.6 [cited 2023Aug.7];. Available from: https://www.bjbms.org/ojs/index.php/bjbms/article/view/9533

Editor: Ermina Vukalic

Be the first to comment

Leave a Reply