The circulating isoform of the urokinase plasminogen activator receptor may aid in predicting prognosis for cancer patients

The Medical University of Plovdiv Team

The urokinase plasminogen activator system is an important asset of cancer cells’ pro-metastatic arsenal, as its components coordinate the targeted degradation of the surrounding. Researchers from the Medical University of Plovdiv sought to explore whether the circulating isoform of the urokinase plasminogen activator receptor (soluble uPAR, suPAR) may aid in predicting worse prognosis for cancer patients prior to chemotherapy.

The study was performed on a clinical cohort of 89 cancer patients with breast, lung, ovary and colon cancer who had plasma suPAR measured prior to beginning chemotherapy. In order to evaluate the gene expression levels of uPAR in 2566 primary tumor samples from patients with breast, colon and lung cancer, publicly available data from The Cancer Genome Atlas was mined. Researchers found a correlation between increased suPAR levels and the presence of distant metastasis, as well as higher odds for disease progression during active treatment and in the post-treatment period. For every unit rise in plasma suPAR, the risk of mortality or distant metastases almost doubled.

However, plasma concentration and gene expression of uPAR were significantly affected by cancer type and gender, with higher levels seen in patients with lung cancer and men in both cohorts. It was also confirmed that higher suPAR was associated with smoking status, as already observed for the general population. Increased uPAR gene expression was linked to decreased progression free-survival solely in the subgroup of lung cancer patients. This may suggest that suPAR’s predictive power may be more prominent in lung cancer particularly. The study further indicates that when suPAR is considered as a cancer biomarker in future studies, patients should be stratified by smoking status.

Системата за активиране на урокиназния плазминоген е важен компонент от прометастатичния арсенал на раковите клетки, тъй като нейните елемнти  координират целевото разграждане на извънклетъчната  среда. Изследователи от Медицинския университет в Пловдив се опитаха да проучат дали циркулиращата изоформа на рецептора на урокиназния плазминогенен активатор (разтворим uPAR, suPAR) може да помогне при прогнозирането на неблагоприятна  прогноза за пациенти с рак преди химиотерапия.

Проучването е проведено върху клинична група от 89 пациенти с рак на гърдата, белия дроб, яйчниците и дебелото черво, при които плазмен suPAR еизмерен преди започването на химиотерапия. За да се оценят нивата на генна експресия на uPAR в 2566 първични туморнипроби от пациенти с рак на гърдата, дебелото черво и белия дроб, са извлечени  публично достъпни данни от Атласа на раковия геном. Изследователите откриха връзка между повишените нива на suPAR и наличието на далечни метастази, както и по-високи шансове за прогресия на заболяването по време на активно лечение и в периода след лечението. За всяка единица повишаване на плазмения suPAR рискът от смъртност или далечни  метастази почти се удвоява.

При все  това, плазмената концентрация и генната експресия на uPAR са значително повлияни от вида на рака и пола, като по-високи нива се наблюдават при пациенти с рак на белия дроб и мъже в двете кохорти. Също така беше потвърдено, че по-високият suPAR е свързан със статуса  на тютюнопушене, както вече е  наблюдавано за общото население. Повишената експресия на uPAR ген е свързана с намалена преживяемост без прогресия единствено в подгрупата пациенти с рак на белия дроб. Това може да предполага, че прогностичната  споспбност  на suPAR може да бъде по-значима  конкретно  при рак на белия дроб. Проучването допълнително показва, че когато suPAR се разглежда като биомаркер за рак в бъдещи проучвания, пациентите трябва да бъдат стратифицирани според статуса  на пушене.

 

Reference: Beleva E, Stoencheva S, Deneva T, Nenova I, Grudeva-Popova Z. Assessment of clinical utility and predictive potential of pre-chemotherapy soluble urokinase plasminogen activator receptor – observational single center study. Bosn J of Basic Med Sci [Internet]. 2022Sep.8 [cited 2022Sep.13];. Available from: https://www.bjbms.org/ojs/index.php/bjbms/article/view/7857

Editor: Merima Bukva, MPharm

Be the first to comment

Leave a Reply