A rare morphologic variant of renal cell carcinoma discovered

Dr. Joanna Rogala

Chromophobe renal cell carcinoma (CHRCC) is the third most prevalent kind of renal cell carcinoma, accounting for 5% of all kidney carcinomas. Clinically, it is known for having a favorable prognosis compared to the most commonly occurring type – clear cell renal cell carcinoma. The vast majority of tumors have unique morphology under a light microscope, and it is not essential to use additional techniques to make a diagnosis. However, there are rare morphologic variants that may cause serious diagnostic problems.

The multinational scientific research group reported a rare morphologic variant that they named a small cell chromophobe renal cell carcinoma. Scientists collected a group of 10 CHRCCs with small cell morphology forming at least 10% of the tumor volume. Immunohistochemistry and genetics approaches were performed to evaluate possible differences between classic and small cell morphology. This way researchers could determine if the tumors possess any characteristic genetic alteration.

The immunohistochemistry profiles of both the classic and small cell components were found to be similar in the majority of instances. There were no recognizable genetic changes. The awareness of this unique pattern is helpful since cancers with poor prognosis, namely small cell carcinoma, are included in the differential diagnosis. Making a diagnosis based on limited material, such as a core biopsy on the small tissue fragments, might be particularly challenging. Therefore, careful evaluation for classic components and applying immunohistochemistry may help resolving difficult cases.

Chromofobní karcinom ledviny (CHRCC) je třetím nejrozšířenějším typem karcinomu ledviny, tvoří 5 % všech karcinomů ledvin. Klinicky je známo, že má příznivou prognózu ve srovnání s nejběžněji se vyskytujícím typem – světlobuněčným renálním karcinomem. Naprostá většina nádorů má pod světelným mikroskopem unikátní morfologii a pro stanovení diagnózy není nezbytné používat další techniky. Existují však vzácné morfologické varianty, které mohou způsobit vážné diagnostické problémy.

Publikována byla multiinstituciální studie popisující vzácnou morfologickou variantu-malobuněčný chromofobní renální karcinom. Autoři shromáždili skupinu 10 CHRCC s morfologií malých buněk tvořících minimálně 10 % objemu nádoru. K vyhodnocení možných rozdílů mezi klasickou a malobuněčnou morfologií byly provedeny imunohistochemické a genetické analýzy. Tímto způsobem bylo možné určit, zda mají nádory nějakou charakteristickou imunohistochemickou či genetickou abormalitu.

Bylo zjištěno, že imunohistochemické profily klasické i malobuněčné složky jsou ve většině případů podobné. Nebyly tam žádné rozpoznatelné genetické změny, které by se lišily od klasické varianty CHRCC. Rozpoznání této jediněčné varianty CHRCC je důležité diferenciálně diagnosticky, protože do diferenciální diagnózy jsou zahrnuty tumory se špatnou prognózou, konkrétně malobuněčný karcinom. Stanovení diagnózy na základě omezeného materiálu, jako je core-biopsie, může být obzvláště náročné. Pečlivé morfologické hodnocení a využití imunohistochemie proto pomáhá vyřešit takové obtížné případy.

Reference:Rogala J, Kojima F, Alaghehbandan R, Ptakova N, Bravc A, Bulimbasic S, Perez Montiel D, Slisarenko M, Ali L, Kuthi L, Pivovarcikova K, Michalova K, Bartovic B, Bartos Vesela A, Dolejsova O, Michal M, Hes O. Small cell variant of chromophobe renal cell carcinoma: Clinicopathologic, and molecular-genetic analysis of 10 cases. Bosn J of Basic Med Sci [Internet]. 2022Mar.10 [cited 2022Mar.20];. Available from: https://www.bjbms.org/ojs/index.php/bjbms/article/view/6935.

Editor: Merima Bukva, MPharm

Be the first to comment

Leave a Reply